باغبان گر پنــج روزي  صحبت گل  بايد ش              بر جفاي خار هجران صــبر بلــبل بايد ش

اي دل  اندر بند زلفــش از پريـــشاني  منال              مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش

با چنين زلف و رخش بادا نظر بازي حرام              هر كه روي ياسمين و جعد سنــبل  بايدش

رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار؟              كار ملك است آنچه  تد بير و تامل بايد ش

تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست              راهرو گر صد  هـــــنر دارد توكل با يد ش

ناز ها  زان نرگس مســـتانه اش بايد كشيد             اين دل شـوريده  تا آن جــعــد كاكـل بايدش

ساقيا  د رگرد ش  ساغر تعـلـل تا به چند ؟              د ور چون با عاشقان افتد تسلــسل بايدش

كيست "حافظ" تا ننوشـد باده بي آواز رود             عاشق مسـكين چرا چند ين تجمل بايدش ؟

+ نوشته شده توسط محسن در سه شنبه ۱۳۸۵/۰۲/۰۵ و ساعت 23:40 |